Tạ miếng (tạ bánh)

Bộ 2 tạ Miếng Gang 1kg (Đen)

87,000 

Tạ miếng (tạ bánh)

Bộ 2 tạ Miếng Gang 2kg (Đen)

170,000 

Tạ miếng (tạ bánh)

Bộ 2 tạ miếng gang 3kg (Đen)

255,000 

Tạ miếng (tạ bánh)

Bộ 2 tạ miếng gang 4kg (Đen)

340,000 

Tạ miếng (tạ bánh)

Bộ 2 tạ miếng gang 5kg (Đen)

420,000 

Tạ miếng (tạ bánh)

Bộ 2 tạ miếng nhựa 10 kg (Xanh)

750,000 
75,000 

Tạ miếng (tạ bánh)

Bộ 2 tạ miếng nhựa 2 kg (Xanh)

350,000 

Tạ miếng (tạ bánh)

Bộ 2 tạ miếng nhựa 3 kg (Xanh)

230,000 

Tạ miếng (tạ bánh)

Bộ 2 tạ miếng nhựa 4 kg (Xanh)

300,000 

Tạ miếng (tạ bánh)

Bộ 2 tạ miếng nhựa 5 kg (Xanh)

380,000