880,000 
990,000 
990,000 
1,090,000 
1,090,000 
1,090,000 
1,290,000 
1,290,000 
1,290,000 
1,490,000 
1,490,000 
1,490,000 

Tạ Tay - Tạ Đơn

Bộ 2 tạ tay nhựa 3kg (Đỏ)

208,000 

Tạ Tay - Tạ Đơn

Bộ 2 tạ tay nhựa 4kg (Đỏ)

290,000 

Tạ Tay - Tạ Đơn

Bộ 2 tạ tay nhựa 5kg (Đỏ)

360,000 

Tạ Tay - Tạ Đơn

Bộ 2 tạ tay nhựa VN 1kg

69,000